Pastoraat

Als we in de kerk over pastoraat spreken, gaat het om de levenshouding waartoe Christus ons geroepen heeft: 

dat we elkaar liefhebben zoals Hij ons heeft liefgehad, dat we met het Woord van God in ons hart geschreven náást (en niet boven) elkaar zullen staan, een open oor en hart voor elkaar hebben, voor en met elkaar bidden, elkaar opzoeken, helpen, vasthouden, troosten en bemoedigen. Maar ook elkaar aanscherpen en vermanen horen daarbij. Het pastoraat is dus in de eerste plaats een opdracht die God aan ons allemaal heeft gegeven – ook aan u en jou.

Bezoekwerk
Pastoraat-Koffie
De pastorale opdracht krijgt ook gestalte in het bezoekwerk dat wordt gedaan door de predikant en de beide pastores, de ouderlingen en de pastorale medewerkers.

Vanzelfsprekend moeten in het bezoekwerk prioriteiten worden gesteld. Voor het pastorale werk van de pastores zien die er als volgt uit:

  • Crisispastoraat: ernstige ziekte, rouw en verdriet, huwelijksproblematiek, psychische en geestelijke nood.
  • Bezoek aan gemeenteleden in ziekenhuis, psychiatrische instelling.
  • Pastorale gesprekken op verzoek.
  • Gesprekken ter voorbereiding op de bediening van de Heilige Doop, het afleggen van openbare belijdenis van het geloof en de inzegening van het huwelijk.
  • Overige bezoeken.

Pastores:

Mevr. A. (Anneke) van Mansum-Hoogenboezem, pastor.
Pastorale zorggebied: is beschikbaar voor gemeenteleden van de Petruskapel (meestal woonachtig in wijk De Staart).

Mevr. B.J. (Lianne) van der Wel - van Reeuwijk, pastor. 
Pastorale zorggebied: is beschikbaar voor gemeenteleden in de wijken Oud Krispijn, Nieuw Krispijn, Wielwijk (met Amstelwijck, Dordtse Hout, Dordtse Kil), Crabbehof, Zuidhoven en in Het Reeland: Land van Valk.

ds. M.E.G. (Michiel) de Zeeuw, predikant.
Pastorale zorggebied: is beschikbaar voor gemeenteleden in de wijken Binnenstad, Noordflank, in Het Reeland: Indische Buurt/Transvaalbuurt/ Vogelbuurt/Wantijbuurt, Stadspolders, Dubbeldam, Sterrenburg, adressen buiten Dordrecht en alle nog niet vermelde adressen. 
 
Dordrecht wijken


Contactgegevens vindt u in de sectie Contact.