Organisatie en bestuur

Het pastorale en diaconale werk in de gemeente wordt verricht door de predikant en de pastores in samenwerking met ouderlingen, diakenen, pastorale medewerkers en gemeenteleden. De organisatie is onderverdeeld in kerngroepen, waarbij de pastorale zorg is ingedeeld naar leeftijdsgroepen: de groep 0-18 jaar, 18-35 jaar, 35-75 jaar en 75 jaar en ouder. De diaconale zorg valt onder de koepel van de kerngroep dienst in de samenleving. De kerngroep eredienst zorgt voor de zondagse en bijzondere vieringen. De kerngroep vorming en toerusting coördineert de kerkelijke activiteiten buiten de eredienst. Daarnaast zijn er de kerngroep administratie en communicatie en de kerngroep gebouw en financiën.

De protestantse wijkgemeente Wilhelminakerk-Petruskapel wordt bestuurd door de wijkkerkenraad. Deze bestaat uit de predikant, de pastores, de ouderlingen, de diakenen en de pastorale medewerkers van de Wilhelminakerk en de Petruskapel. Het dagelijks bestuur wordt gevormd door het moderamen. Het moderamen wordt gevormd door de voorzitter, de scriba, de predikant, de pastores, de kerkrentmeesters en de kerngroepcoördinatoren.