Wil op Zondag 4 februari 2018

Welkom in de Wilhelminakerk! Lees hierbij onze zondagsbrief met daarin de orde van dienst door hier te klikken. De dienst is live en achteraf mee te luisteren op de site van Kerkomroep.

Deze zondag vieren we als gemeente een dienst van bevestiging. Een kerkelijke gemeente wordt gediend door ambtsdragers. Zij geven een tijdlang hun steun, om de gemeente dicht bij haar roeping te houden. Het ambt kan bijna als een tweede natuur voelen wanneer je al vele jaren, bijvoorbeeld, ouderling-kerkrentmeester bent. Je meedenken en betrokkenheid bij de gemeente gaat na je aftreden op een andere manier verder. Het is rijk dat de gemeente steeds weer nieuwe ambtsdragers mag ontvangen, die met hun eigen kleur en kunde bijdragen aan het opbouwen van de gemeente. De Schriftlezingen in deze dienst vertellen over bijzondere kanten van het ambt. Uit 2 Koningen 4: 1 t/m 7 klinkt hoe een vrouw in nood aanklopt bij een ambtsdrager. De profeet Elisa, in dit geval, vraagt in reactie ‘Vertel me eens, wat hebt u nog in huis?’. In Marcus 1: 29 t/m 38 wordt verteld over de zieke schoonmoeder van Petrus: ‘Toen verliet de koorts haar, en ze begon voor hen te zorgen, te dienen.’ Dienst doen kan volgen op een besef van bevrijding, het innerlijk besef dat je leven mag en uit dankbaarheid iets terug wil doen. We zien uit naar een feestelijke dienst.

ds. Michiel de Zeeuw