Kerkdienst op zondag 19 mei pinksterfeest in de Petruskapel om 10 uur

Bij de dienst van 19 mei in de Petruskapel

We gaan veel zingen in deze Pinksterdienst, waar het Woord bediend zal worden uit Handelingen 2: 1-11. Het is het bekende verhaal over de uitstorting van de Heilige Geest. Vaak zeggen we dat die tongen van vuur uiterlijk die Geest zichtbaar maakten. Ze worden als het ware gedoopt met vuur en ontvangen daarmee de Heilige Geest. Maar in de Bijbel wordt Gods Geest ook weergegeven in de gestalte van een duif. Denk maar aan de doop van de Here Jezus in de Jordaan. Het is allemaal dan ook een heel stuk complexer dan je door eenvoudige lezing zou denken. Sta maar eens stil bij het feit dat die discipelen zo standvastig wachtten op de dingen die komen gaan, en daarbij volhardend bidden. Dat kan hen alleen maar door de Heilige Geest zelf ingegeven zijn. Zoiets heeft een mens nooit uit zichzelf. En het moment waarop die uitstorting plaats vindt is het Joodse Wekenfeest. Het is ook de reden dat de stad Jeruzalem zo vol mensen is. Maar op dat feest gedenkt het volk Israël dat de Here God op de berg Sinaï een verbond met hen sloot en hen de 10 Leerregels gaf. Ook toen was er sprake van een sterk geluid, zij het in de vorm van donderslagen, en er was sprake van echt vuur. Het waren de natuurverschijnselen die de verschijning van de Here God vergezelden. Dat zijn allemaal opvallende zaken die je niet kunt negeren wanneer je zo'n verhaal leest. Nu de Here Jezus ons met de Vader verzoend heeft door Zijn bloed, nu daalt ook de Vader af. Om het verbond te sluiten met alle mensen. Niet alleen meet de Jood, maar ook de Griek. Dank zij het verlossingswerk van onze Heiland hebben wij weer direct met de Here God te maken! En zo vervult Hij de discipelen met Zijn adem, die ook Zijn Geest is, en Hij laat hen verstaanbaar zijn voor alle mensen. Want ieder hoort hen in zijn eigen taal spreken. Er staat niet dat de discipelen ineens alle talen van de wereld spraken, maar dat ieder hen hoorde in zijn eigen taal. De boodschap wordt verstaanbaar. Je zou ook kunnen zeggen dat er ineens bij al die vreemdelingen begrip ontstond voor dat wat gezegd werd. Elkaar verstaan heeft tenslotte ook alles te maken met elkaar begrijpen. Het thema voor deze Pinksterdag is dan ook: 'een nieuw begin'.

H.I. Ambacht, 15-05-2024 ds. J.W. Schellingerhout

terug