Beleidsplan 2019 - 2023

Op deze pagina is het beleidsplan van de Wilhelminakerk-Petruskapel voor de periode 2019-2023 te vinden. Dit is hier ook te downloaden als pdf.

Wie zijn we en waar kijken we naar uit

De Wilhelminakerk-Petruskapel is een kerkgemeenschap, die samen gemeente van Jezus Christus wil zijn. Daarin verdient iedereen het gehoord en gezien te worden. Een diverse gemeenschap die in verbondenheid wil omzien naar elkaar en anderen èn zich wil oefenen in geloof.

Onze gemeenteleden geloven op heel verschillende manieren. Wij zijn blij met deze diversiteit en willen elkaar leren kennen. De komende periode willen wij dat doen door ons in het bijzonder te oefenen in wat wij geloofsgesprekken of gemeentegesprekken noemen [1]. Wij willen deze gesprekken met elkaar voeren, te midden van verschillen, waarin luisteren niet alleen een menselijke deugd is, maar ook een roeping.

Proeven wat de ander beweegt is een oefening in geloof. Jezelf oefenen om erin te geloven dat de ander net als jij iets laat zien van wie God is. Dat de ander je iets te vertellen heeft wat je zonder hem of haar niet kon bedenken.

Hoe lastig kunnen de onderlinge verschillen zijn. Daarin zijn spreken, luisteren en oefenen de enige manieren om samen, als gelovigen iets te leren. Om leden van één lichaam te worden [2].

Een geloofsgesprek is op deze manier een gesprek over wat je ten diepste beweegt, over je geloof, over je twijfel, over je leven, over God en Jezus. Een gesprek over en uit het geloof. Elkaar van hart tot hart verstaan. Je legt je motieven bloot. Je doet het zo, dat je er wederzijds door verrijkt wordt. Bovenal zijn we op zoek naar wat ons bindt en naar verbinding met elkaar.

Wij willen als gemeente een plaats zijn waar onze houding en activiteiten uitnodigen tot deze verrijkende ontmoetingen, voor leden en voor gasten.

Omzien
Omzien is een werkwoord dat omschrijft waar ons geloof ons toe aanzet. Actief aandacht hebben voor hoe het gaat met anderen. Meeleven met elkaar in mooie en droevige tijden. Het maakt daarvoor niet uit of we deze anderen al kennen, of deze anderen dichtbij wonen en of deze anderen lid zijn van onze gemeenschap. Dit vraagt van ons een actieve houding om verbinding te zoeken met anderen in onze gemeenschap, in onze stad en daarbuiten. Omzien gaat over aandacht hebben voor een ieder die dat nodig heeft. Het doel van naar elkaar omzien is om allemaal tot ons recht te kunnen komen als mens. Helaas moeten we vaststellen dat in onze gemeenschap, in onze stad en de wereld dit nu nog niet zo is dat we allemaal tot ons recht komen. Een deel van ons oefenen in geloven is na te gaan of we in ons streven om te omzien naar elkaar op de goede weg zijn. Dit betekent dat we onszelf en elkaar ongemakkelijke vragen moeten durven stellen om in verbondenheid te zoeken hoe we dit het best kunnen doen.
Oefenen
Een kerkgemeenschap is een proeftuin om te oefenen in geloven. Met elkaar samen zoeken naar welke inspiratie de Bijbelse verhalen ons hier en nu bieden èn wat dit betekent voor ons dagelijks handelen. We willen ons oefenen om zo te leven dat Gods liefde zichtbaar wordt in wie we zijn en in ons handelen, zowel als individu en als kerkelijke gemeente Wilhelminakerk-Petruskapel. Op deze wijze willen we de Bijbelse boodschap van liefde doorgeven. Dit oefenen vraagt zowel verstilling als actief aan de slag zijn in de wereld. Verstilling zoeken we door bezinning, inspiratie en schoonheid in muziek en beeld. Actief in de wereld zijn we door in het dagelijks leven om te zien naar anderen en de wereld, met de verschillende talenten en mogelijkheden die een ieder heeft. Dit oefenen betekent ook een kritisch beschouwen van de maatschappij in bredere zin en de rol die we hierin kunnen hebben als persoon en als kerkelijke gemeente.
Verbondenheid
Verbondenheid betekent voor ons de ervaring dat je het niet alleen hoeft te doen. Dit gaat om de verbondenheid met elkaar en met God. In de Wilhelminakerk-Petruskapel ervaren we dat deze verbondenheid noodzakelijk is om samen te kunnen oefenen in geloof en om te zien naar elkaar.
Diversiteit
In de Wilhelminakerk-Petruskapel zetten we ons in om een gemeenschap te zijn en te blijven van mensen die in diversiteit verbonden zijn. We zijn een gemeenschap met een diversiteit van leeftijden, een diversiteit van geloven en vieren en een diversiteit van hoe we in het leven staan. Het is een blijvende oefening om te kijken hoe we de diversiteit kunnen vergroten. Diversiteit biedt de mogelijkheid zo goed mogelijk te oefenen om als samenwerkende ledematen één lichaam te vormen. De basis van deze samenwerking is de waardering van elkaars eigenheid. We leven ook in een diverse stad en wereld. De Wilhelminakerk-Petruskapel wil in de diversiteit zichtbaar zijn als een gastvrije kerkelijke gemeente die zich oefent in omzien naar anderen.


Wat doen we

In diverse groepen wordt door de gemeente gewerkt om concrete plannen te maken om onze visie uit te werken. De kerkenraad staat jaarlijks stil bij elk van ondergenoemde onderdelen. De kerkenraad komt in haar geheel 6x per jaar bijeen en de thema’s worden verdeeld over deze vergaderingen.  In deze evaluatie momenten zal teruggekeken worden op de voorgaande periode en zullen voor het komend jaar concrete plannen worden gemaakt. Het moderamen van de kerkenraad vergadert 10x jaar.  Tussendoor komt de kerkenraad circa tweemaal per jaar bijeen samen met de vrijwilligers in de gemeente. Deze evaluatiemomenten in de kerkenraad zullen tevoren worden aangekondigd in de Wil op Zondag zodat gemeenteleden ook hun visie mee kunnen geven aan de kerkenraad, een verslag volgt hiervan in de Zaaier die uitkomt na elke kerkenraadsvergadering.

Diaconie

‘Voor ieder van ons een plaats aan de tafel, voor ieder van ons schoon water en brood, een veilige plek, een plaats om te schuilen, een plaats in Gods licht als tafelgenoot.’[3]

Deze woorden uit lied 388 schetsen onze bedoelingen voor het diaconaat.

Diakenen zijn, vanuit het begin van de kerk, dienaren aan de tafel van het delen, bij de Maaltijd van de Heer. Zij stimuleren gemeenteleden om verder te delen en om recht te doen zodat we toeleven naar een plaats aan de tafel voor ieder mens. In dat licht staan voor onze wijkdiaconie via Kerk in Actie twee projecten rondom vrede en verzoening speciaal in de aandacht (onder meer steun voor Comin, Brazilië: dialoog tussen culturen en religies). In dat licht wordt actief verkend hoe we, onder meer via De Groene Kerk, kunnen bijdragen aan bewustwording en gedragsverandering tot een duurzaam omgaan met de schepping.

In dat licht steunen we kansen tot ontmoeting, zoals de maandelijkse maaltijden voor alleengaanden 55+, inloopmiddag De Koffiekan, en de Avondmaalsvieringen op de middag voor wie zondags minder goed kan komen. In dat licht zoeken we verbinding en samenwerking met diakenen uit andere wijkgemeentes in Dordrecht, met Kerk in Actie en met partners in de Dordtse samenleving. Gezamenlijk met andere diaconieën is er ook de mogelijkheid voor financiële of materiele ondersteuning van personen in nood. 

Pastoraat

We willen een gemeente zijn die omziet naar mensen. Naar elkaar als gemeenteleden en naar anderen. Jezus is daarin voor ons het meest inspirerend. Hij liet zien dat naar elkaar omzien een levensstijl is, zoals een herder (een ander woord is pastor) dat doet. Die manier van leven willen we oefenen, zowel in onze kerkdiensten als bij ontmoetingen door de week. Het omzien naar elkaar is niet een taak van enkelingen, zoals predikant, pastor, ouderlingen en contactpersonen. Zij hebben een specifieke taak, dragen bij waar dat kan en laten zich graag uitnodigen voor een gesprek. Maar het omzien naar elkaar is van alle gemeenteleden, een levenswijze waarin je deelt, bemoedigt, steunt en meeleeft. We gaan zorgvuldig om met elkaars gegevens, maar als gemeenteleden blijven we ook vindbaar voor onderling meeleven.

Eredienst

Als regel wordt er iedere zondagmorgen een eredienst gevierd in beide kerkgebouwen. In deze diensten kunnen ook de sacramenten van doop en avondmaal bediend worden. Ook op andere momenten kan een kerkdienst georganiseerd worden, bijvoorbeeld bij een huwelijk, een uitvaart of een bijzondere dag zoals kerst, de paasweek, Hemelvaartsdag, oud-/nieuwjaarsdag.

Vorming en toerusting

Christen zijn is leerling zijn. We willen als leerlingen van Jezus kansen vinden en bieden om te groeien in geloof, hoop en liefde. Jaarlijks brengen we in een aansprekend blad de mogelijkheden bijeen die onze gemeente biedt voor persoonlijke vorming, ontmoeting en toerusting. Die mogelijkheden zijn vrij toegankelijk voor gemeenteleden en belangstellenden. Bij de samenstelling van het programma luisteren we naar de behoeften en vragen in gemeente en samenleving. Die spelen een belangrijke rol bij te kiezen onderwerpen en vormen; daarbij zoeken we naar samenwerking waar dat kan en zinvol is.

Jeugdwerk – Samen Spelend Leren Leven

Samen Spelend Leren Leven, vier woorden die elk een invalshoek van ons jeugdwerk aanduiden. Jonge mensen ontdekken hoe we gemeente kunnen zijn en ook mensen daarbuiten nodig hebben. Ze vinden ruimte om er te zijn op een manier die bij hun leeftijd past: ontspannen, speels en aanvaard. Ze worden op weg geholpen in de achtergronden van geloof, bijbel en kerk en mogen gaandeweg in ontmoetingen merken hoe rijk en veelzijdig een leven met God kan zijn. We maken zichtbaar dat die invalshoeken bij elkaar horen, door samen te werken en af te stemmen. We luisteren naar elkaar als ouderen en jongeren. We willen investeren in aandacht en mogelijkheden voor jeugdwerk. Daarbij zoeken we naar kansen om het samen met jongeren vorm te geven.

Petruskapel

In de Petruskapel is sprake van een kleine maar hecht verbonden en actieve gemeente. Er zijn daarnaast contacten met de Merwelanden, waar maandelijks een protestantse huisdienst wordt georganiseerd. Ook worden er samen met de pastoraal medewerkster van de Merwelanden oecumenische diensten gehouden. De Petruskapel is een belangrijke ontmoetingsplek voor bezoekers, ook door de week en het enige kerkgebouw op de Staart. Zolang het kan, willen we die in stand houden.

Interne en externe communicatie

Binnen de Wilhelminakerk communiceren we wekelijkse met gemeenteleden en bezoekers van de eredienst via de Wil op Zondag. Een aantal keren per jaar informeren we de gemeenteleden over thema’s uit de kerkenraad via de Zaaier. Eén keer per jaar informeren we de gemeente over activiteiten in de activiteitenkrant. Pastorale berichten delen we via het prikbord in de hal.

Voorafgaand aan de dienst en aan het begin van elke dienst heten we de gemeenteleden en bezoekers welkom. Na afloop van de dienst is de ouderling zichtbaar aanwezig.

We willen een kerk naar buiten zijn omdat we midden in de stad staan, een roeping naar buiten hebben, mensen willen bereiken en aan het voorbestaan van onze kerk willen werken.

Naar buiten communiceren we via onze website, Facebook-pagina, Kerk op Dordt en het mededelingenbord op de gevel.

We zijn ook zichtbaar in activiteiten als de Koffiekan, de maaltijden voor alleengaanden, muziek onder woorden, cantatediensten en de kerststal.

Financiën en gebouwen

De wijkgemeente heeft 2 kerkgebouwen, de Wilhelminakerk, een 120 jaar oude kerk in de binnenstad aan de Blekersdijk en de Petruskapel, een kleine kerk die 60 jaar geleden op de Staart is gebouwd. Dit is het eerste en enige protestantse kerkgebouw aldaar. De Wilhelminakerk valt onder monumentenzorg.

Het onderhoud van beide kerken wordt deels door vrijwilligers gedaan en verder wordt er jaarlijks geld in het onderhoudsfonds van beide kerken gestort om het wat grotere onderhoud te financieren.

Op dit moment staat ook het duurzamer maken van de kerkgebouwen op de agenda. Zo willen we graag zonnepanelen op het dak van de Wilhelminakerk. De aanvraag daarvoor ligt nu bij Monumentenzorg.

Wat betreft de financiën staat de wijk er op dit moment nog goed voor, maar het blijft zaak de ontwikkeling goed in de gaten houden. De inkomsten uit de vaste vrijwillige bijdrage en de collectes blijft ongeveer gelijk, maar de uitgaven, waarbij het pastoraat met de daarbij behorende personeelskosten het grootse is, nemen wel toe.

Aandachtspunt bij de inkomsten is dat die voor het grootste deel door ouderen wordt opgebracht. 

Bronnen:

[1] Geloofsgesprek, https://www.protestantsekerk.nl/geloofsgesprekgemeente/ prof. dr. M Wisse

[2] 1 Korintiërs 12. 

[3] Lied 388, liedboek Zingen en bidden in huis en kerk

In dit schema worden de thema’s genoemd die de kerkenraad in een jaarcyclus van 6 vergaderingen bespreekt om terug en vooruit te kijken (eredienst en vorming & toerusting in zelfde bijeenkomst). De losse groepen worden genoemd om een goed overzicht te houden.

terug